Predaj domény parfemika.sk

doména parfemika.sk je na predaj

Cena domény parfemika.sk je 490 EUR aj s celým eshopom a softvérom

volajte 0915 899 836

Tlačiť

Obchodné podmienky

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia
Čl. 2 - Informácie o tovare a cene
Čl. 3 - Objednanie tovaru
Čl. 4 - Potvrdenie objednávky
Čl. 5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy
Čl. 6 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
Čl. 7 - Platobné podmienky
Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru
Čl. 9 - Reklamačný poriadok
Čl. 10 - Spracovanie osobných údajov

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia

1.1 Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len "kúpna zmluva").
1.2 Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z.z.") a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj "OP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
1.3 Predávajúcim sa rozumie TV SAT Elektro - Pintér Juraj, s miestom podnikania: Novozámocká 77, 949 05 Nitra, IČO: 14045699 IčDPH: SK 1020389634 zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ Nitra, číslo živnostenského registra: 403-5208 (ďalej len "predávajúci").

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: TV SAT Elektro - Pintér Juraj
Sídlo: 1. Mája 1, 949 05 Nitra
IČO: 14045699
Zápis: Živnostenskom registri ObÚ Nitra, číslo živnostenského registra: 403-5208
DIČ: 1020389634
IČ DPH: SK1020389634
Prevádzka: Novozámocká 77, 949 05 Nitra
Telefón: +421 37 7415645
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Pre bezhotovostné platby:
IBAN: SK4631000000004220147408
BIC (SWIFT): LUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.4 Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z.
1.5 Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 102/2014 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.
1.6 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.parfemika.sk (ďalej aj "internetový obchod"), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

>>> na začiatok...

Čl. 2 - Informácie o tovare a cene

2.1 Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
2.2 Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v dopravných podmienkach.
2.3 Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.
2.4 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

>>> na začiatok...

Čl. 3 - Objednanie tovaru

3.1 Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu.
3.2 Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
3.3 Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Potvrdenie objednávky", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

>>> na začiatok...

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

4.1 Po zaevidovaní objednávky podľa 1.3 bodu 3 týchto Obchodných podmienok, predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu.
4.2 Ak sa nebudú líšiť údaje podľa 1.2 bodu 4 týchto Obchodných podmienok, predávajúci potvrdí objednávku spotrebiteľovi zaslaním e-mailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v 8.1 bode 1 týchto Obchodných podmienok.
4.3 V prípade tovaru, ktorý je potrebné pre spotrebiteľa objednať, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Termín dodania takéhoto tovaru na objednávku je do 4 týždňov od uhradenia zálohovej platby, pokiaľ sa nedohodlo inak.

>>> na začiatok...

Čl. 5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
5.2 Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
5.3 Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.
5.4 Ak tovar zodpovedal popisu na stránkach internetového obchodu a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
5.5 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, multimediálneho diela alebo počítačového programu, ktoré spotrebiteľ rozbalil, a tiež tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (najmä hygienicky chybný tovar, ako napr. použitý tovar určený na osobnú hygienu alebo kozmetickú starostlivosť, resp. tovar určený na prípravu alebo skladovanie potravín, a podobne alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

>>> na začiatok...

Čl. 6 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

6.1 Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
6.2 Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne na adrese sídla predávajúceho.
6.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný.

>>> na začiatok...

Čl. 7 - Platobné podmienky

7.1 Všetky uvedené ceny na stránkach www.parfemika.sk sú s DPH 20%. Súčasťou každej dodávky je faktúra - daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť objednávku v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Prevádzkovateľ je povinný o tejto skutočnosti a stornovaní objednávky informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.
7.2 V internetovom obchode www.parfemika.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi.

>>> na začiatok...

Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru

8.1 Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.
8.2 Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 5 tohto článku.
8.3 Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

>>> na začiatok...

Čl. 9 - Reklamačný poriadok

9.1 Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo osobne v predajni predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
9.2 Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu.
9.3 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
9.4 Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou - živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním - v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
9.5 Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu ,alebo inak po dohode. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
9.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
9.7 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
9.8 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby bez zbytočného odkladu odstrániť.
9.9 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
9.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
9.11 Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

>>> na začiatok...

Čl. 10 - Spracovanie osobných údajov

10.1 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
10.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
10.3 Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
10.4 V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
10.5 Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením Obchodných podmienok zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto Obchodných podmienok.
10.6 Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

>>> na začiatok...

Viac o parfumoch

Prečo nakupovať u nás?

- poštovné a balné nad 100 EUR zdarma
- parfémy "k dodaniu ihneď" máme skladom
- garancia najnižších cien
- expresné doručenie parfémov
- týždenné akcie na parfémy

E-shop parfemika.sk vám ponúka originálne parfémy (Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Diesel, Versace) a kozmetiku svetových značiek (Bioderma, Biotherm, Clinique, Elizabeth Arden, Estee Lauder, Eucerin, Lancaster) s garanciou najnižších cien. Pravidelne pre vás pripravujeme týždenné akcie za neuveriteľné ceny. Expresné doručenie parfémov až k vašim dverám. Ak ste v našej ponuke nenašli parfém, o ktorý máte záujem, kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky na čísle 0949 045 454.